" डर सबैलाई लाग्छ तर सफल त्यहि व्यक्ति हुन्छ जाे डरकाे बावजुद अगाडि बढ्दछ ।", "A Teacher who is attempting to teach without inspiring the pupil with a desire to learn is hammering on cold iron". -Horace Mann

IEMIS (Integrated Educational Management Information System)

EMIS मा विद्यार्थी EDIT, Not in School र Add Student

स्थानीय तहले बिध्यालयलाई कुन कुन permission दिने सम्बवन्धी भिडियो।

पासवर्ड Locked Out भयो ? किन चिन्ता ! यसो गर्नुहोस् ।

IEMIS बाट कक्षा ८ को नतिजा व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमको भिडियो।

0 comments:

Post a Comment